+90 (216) 576 90 72

NE ARAMIŞTINIZ?

Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi giriniz.

Gizlilik Politikası

MAPAŞ HIRDAVATÇILIK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ VE ONAY PROSEDÜRÜ

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Mapaş Hırdavatçılık Limited Şirketi ( Mapaş veya Şirket olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde ….. sicil numarası ile kayıtlı, ……. Mersis Numaralı, şirket merkezi …………….İSTANBUL adresinde bulunan Mapaş Hırdavatçılık A.Ş dir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi" ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin Korunma Amacı

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere, KVKK’nın 5. ve 6. maddesi sınırları dâhilinde,  Mapaş’ın hukuki ve ticari güvenliğini sağlanmak, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, Şirketimizin kampanyalarına katılımınız sırasında veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterileri tanımak, iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve önermek, ticari ilişkiyi devam ettirmek ve tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi,  belirli amaçlar için ve gerektiği kadar toplanması, amacın gerektirdiği yerlerde kullanılması için her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; Mapaş iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri Genel Müdürlük, internet sitesi, firmaya veya iştiraklerine göndereceğiniz kısa mesajlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız:

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Mapaş’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz.


Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. Kişisel verilerinizle anılan şekilde uygulama yapılmasını istemiyorsanız 15 gün içerisinden yazılı olarak bildirim yapınız. Aksi takdirde onayınızın olduğu kabul edilecektir. Kişisel verileriniz işin mahiyetinin gerektirdiği sürece saklanacaktır.  Onayınızı geri alma konusunda ise dilediğiniz zaman bildirimde bulunabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız var ise şirkette veri güvenliğinden sorumlu yetkiliye başvurabilirsiniz. Kendisine ve ekibine bilgi alma talebiniz, onay çekme talebiniz, öneri ya da şikâyetinizi iadeli taahhütlü olarak mektupla ya da e posta adresine yapacağınız başvuru ile yapabilirsiniz.

E-posta adresi:

Tebligat adresi: